Udviklingsplan 2019 – grønne områder

Bestyrelsen for A/B Buddinge Park har ladet udarbejde en udviklingsplan for at sikre, at området særlige grønne karakter med gode opholdspladser og frodighed.

Udviklingsplanen skal sikre den grønne udvikling af Buddinge Park som et attraktivt og fint område, hvor der er gode rammer for rekreativt ophold, samt hvor der er indrettet plads til praktiske forhold som parkering, affaldshåndtering m.v. Endelig udstikker planen retningslinjer for den fremtidige pleje af de grønne arealer.

Fornyelsen af de grønne områder vil ske over en længere tidshorisont. Udvikling og fornyelse af beplantningen skal udføres i etaper og løbende, så udearealerne hele tiden fremtræder smukke og frodige. Dette dels af økonomiske hensyn og dels for at sikre, at plejen af nye plantninger kan udføres inden for de eksisterende driftsrammer.

Læs udviklingsplanen Buddinge Park

Målsætning:
Udearealerne ved Buddinge Park skal fremstå smukke gennem alle årstider til glæde og gavn for beboerne. Her skal være plads til ophold, ro og rekreativ udfoldelse.

Beplantningen skal underbygge den særlige park-stemning, som er karakteristisk for bebyggelsen.
Det skal sikres, at der også i fremtiden vil være en stærk, smuk og frodig beplantningsstruktur, som kan binde de forskellige delområder sammen.

Der skal være plads til mange og forskellige opholdspladser for beboerne.
Plejen af beplantningen skal være overskuelig og overkommelig.

Der skal indrettes plads til hensigtsmæssig affaldssortering på området.